การประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับตำบล ปี 2559

SRRT_tumbon_59

 

ฝ่ายระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่สองของการประเมินรับรองมาตรฐานฯ ซึ่งกำหนดออกประเมินฯระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2559 โดยมีทีม SRRT ระดับตำบล รับการประเมินทั้งสิ้น 44 ทีม จากทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับตำบล ปี 2559 มีทีมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “ระดับดี” จำนวน 18 ทีม และ “ระดับพื้นฐาน” จำนวน 26 ทีม และได้มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมของทีม SRRT ระดับตำบล พบว่า ทีมส่วนใหญ่มีความพร้อมหากเกิดโรคระบาดขึ้นในชุมชน แต่ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์และเรียบเรียงนำเสนอในรูปแบบเอกสารวิชาการการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งทีม SRRT ระดับจังหวัด ในฐานะพี่เลี้ยงจะได้พัฒนาทักษะดังกล่าวให้กับทีม SRRT ระดับตำบลต่อไป

ในการออกประเมินฯครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลการประเมินรับรองฯจากเครือข่าย SRRT ระดับตำบล และพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เป็นอย่างดี ทีมผู้ประเมินรับรองฯจึงขอขบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ภาพ/ข่าว ฝ่ายระบาดวิทยา่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a comment

Your comment