สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด ปี 2563

dhf190763

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ…..> dhf190763

นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECCMID ประเทศเนเธอร์แลนด์

11

ฝ่ายระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ และเดินทางไปนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับโรคติดต่อและจุลชีววิทยาภาคพื้นยุโรป European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (29th ECCMID 2019) ครั้งที่ 29 ประจำปี ค.ศ.2019 ระหว่างวันที่ 12 – 16  เมษายน 2562 ณ RAI Convention center กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม 13,494 คน จาก 127 ประเทศ มีผลงานวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเข้ารับพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 5,453 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอ จำนวน 3,562 เรื่อง แยกเป็นประเภท Oral presentation จำนวน 774 เรื่อง ประเภท Paper Poster จำนวน 2,476 เรื่อง และประเภท e-Poster จำนวน 313 เรื่อง  สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการพิจารณานำเสนอผลงาน ประเภท Paper Poster จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และประสบการณ์การรับมือโรคติดต่อ

อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

29571323_1733093173417839_5823746570930972531_n

วันที่ 26 -28 มีนาคม 2561  ฝ่ายระบาดวิทยา  จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปี 2561  ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา  /ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน   60  คน วิทยากร นพ.วิทยา สวัสดิ์วุฒิพงศ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากร จาก สคร.7 จ.ขอนแก่น

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

rabies260361

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ …..> rabies_roiet260361

สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

dhf61

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ——> dhf_280261

←Older