สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด ปี 2562
dhf140762
รายละเอียดตามไฟล์ …dhf140762

นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECCMID ประเทศเนเธอร์แลนด์

11

ฝ่ายระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการ และเดินทางไปนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับโรคติดต่อและจุลชีววิทยาภาคพื้นยุโรป European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (29th ECCMID 2019) ครั้งที่ 29 ประจำปี ค.ศ.2019 ระหว่างวันที่ 12 – 16  เมษายน 2562 ณ RAI Convention center กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม 13,494 คน จาก 127 ประเทศ มีผลงานวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเข้ารับพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 5,453 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอ จำนวน 3,562 เรื่อง แยกเป็นประเภท Oral presentation จำนวน 774 เรื่อง ประเภท Paper Poster จำนวน 2,476 เรื่อง และประเภท e-Poster จำนวน 313 เรื่อง  สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการพิจารณานำเสนอผลงาน ประเภท Paper Poster จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และประสบการณ์การรับมือโรคติดต่อ

อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

29571323_1733093173417839_5823746570930972531_n

วันที่ 26 -28 มีนาคม 2561  ฝ่ายระบาดวิทยา  จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปี 2561  ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา  /ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน   60  คน วิทยากร นพ.วิทยา สวัสดิ์วุฒิพงศ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากร จาก สคร.7 จ.ขอนแก่น

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

rabies260361

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ …..> rabies_roiet260361

สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

dhf61

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ——> dhf_280261

←Older