ขอเชิญประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบ

ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคคอตีบ สำหรับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา พยาบาลOPD และเครือข่ายทีม SRRT ในจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามหน้งสือที่แนบมา —> หนังสือเชิญ รพ./สสอ. ทุกแห่ง หนังสือเชิญ รพ.ค่ายฯ/ธนบุรี/จุรีเวช

Leave a comment

Your comment