โครงการอบรม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ปี 2554

                     ศูนย์ระบาดวิทยา  จัดอบรมเครือข่ายทีม   SRRT  ระดับตำบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ยกระดับในปี 2553 จำนวน 40  แห่ง  ๆ  ละ  5  คน  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  คน   เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล  จำนวน  1   คน  และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  จำนวน  3   คน  จัดการอบรมเป็น 4  รุ่น ๆ ละ  1  วัน  ในระหว่าง วันที่  8 – 11  ก.พ.54  เวลา 08.30–16.30 น ณ ห้องประดับแก้ว    โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

                                -  รุ่นที่ 1  วันที่   8   กุมภาพันธ์   2554  ผู้เข้ารับการอบรม  คือ  เครือข่ายทีม  SRRT  ระดับตำบลจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ศรีสมเด็จ    จังหาร   โพธิ์ชัย   และเชียงขวัญ

                                -  รุ่นที่ 2  วันที่   9   กุมภาพันธ์   2554  ผู้เข้ารับการอบรม  คือ  เครือข่ายทีม  SRRT  ระดับตำบลจากอำเภอเสลภูมิ   โพนทอง  หนองพอก  เมยวดี   และทุ่งเขาหลวง

                                -  รุ่นที่ 3  วันที่   10   กุมภาพันธ์   2554  ผู้เข้ารับการอบรม  คือ  เครือข่ายทีม  SRRT  ระดับตำบลจากอำเภอเกษตรวิสัย   ปทุมรัตต์   จตุรพักตรพิมาน  สุวรรณภูมิ  และเมืองสรวง

                                -  รุ่นที่ 4  วันที่   11   กุมภาพันธ์   2554  ผู้เข้ารับการอบรม  คือ  เครือข่ายทีม  SRRT  ระดับตำบลจากอำเภอ พนมไพร    อาจสามารถ   ธวัชบุรี   โพนทราย  และหนองฮี

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)  train_SRRT_tumbon54

Leave a comment

Your comment