ขอเชิญประชุมพัฒนาข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2554

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาประจำ สสอ.และโรงพยาบาล ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2554 และประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมพัฒนาเครือข่าย SRRT ระดับตำบล ในวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 (อาคารใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a comment

Your comment