ประชุม EOC ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

img1517731239923

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น และนายสัตวแพทย์ภูมินทร์ สุมามาลย์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเร่งรัดมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการติดตามกำกับประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560

dhf60รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ —–>dhf_wk51_281260

แจ้งเตือนอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ

pic1

จากรายงาน การเฝ้าระวังโรค กระทรวงสาธารณสุข มีรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจาก เห็ดพิษ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม แต่ละปีจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกิน เห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

สำหรับสถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีรายงานอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษทุกปี สำหรับ ปี 2560 เดือนกรกฎาคม มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 17 ราย เสียชีวิต 2 ราย จึงขอให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนในพื้นที่   รายละเอียด …….. > mushroom250760

แจ้งเตือนการระบาดและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

19143100_1377566009006146_6943809384868568312_o

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 396 ราย ไม่มีเสียชีวิต อัตราป่วย 30.26 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในปี 2560 มากกว่า ปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า   พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 โรคไข้หวัดใหญ่ มักพบการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน และพบการระบาดในสถานที่ที่มีการรวมกันเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือในการสื่อสารความเสี่ยงและประชัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค หากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ขอให้แจ้งทีม SRRT ในพื้นที่เพื่ออกดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค  รายละเอียด …. >  Flu_250760

แจ้งเตือนการระบาดโรคมือเท้าปาก

FB_IMG_1467239474675

จากการติดตามสถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 480 ราย  อัตราป่วย 36.68 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในปีนี้มากกว่า ปี 2559 และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 2.72 เท่า
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1 – 2 ปี (ร้อยละ 57.83 ) และ อายุ 3 – 4 ปี (ร้อยละ 30.05 ) ส่วนใหญ่ มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 60) พบการระบาดในชั้นเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา       ต. เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง
การป้องกันโรคมือเท้าปาก ต้องอาศัยความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ในการตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมและตลอดจนหน้าฝน (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560) หากพบเด็กที่มีอาการป่วยของโรคดังกล่าว ขอให้แยกออกจากเด็กปกติพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านทันที หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กที่มีอาการป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติและหากพบว่าป่วยควรพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย
รายละเอียด —
HFM_surv60