อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561

29571323_1733093173417839_5823746570930972531_n

วันที่ 26 -28 มีนาคม 2561  ฝ่ายระบาดวิทยา  จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปี 2561  ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา  /ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน   60  คน วิทยากร นพ.วิทยา สวัสดิ์วุฒิพงศ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากร จาก สคร.7 จ.ขอนแก่น

Leave a comment

Your comment