ประชุม EOC ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

img1517731239923

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น และนายสัตวแพทย์ภูมินทร์ สุมามาลย์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเร่งรัดมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการติดตามกำกับประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a comment

Your comment